Сплитки

 

Сплитки в текстилните материели - тъкани и платове

 

Какво е сплитка?

Тъканите се създават чрез сплитането по определен начин и ред на двете саставляващи ги ниш ки - основна и вътъчна.

Основни нишки

Основните нишки са тези, които са успоредни на дължината на тъканите или се казва, че са успоредни на ивата на плата.

Вътъчни нишки

Вътъчните нишки са перпендикулярни на основните нишки.

Сплитка

Сплитка се получава от начина на кръстосвне и взаимно разположение на основните и на вътъчните нишки.

Видове сплитки

В зависимост от това какъв текстилен материал се използва, а също и от предназначението на плата, съществуват следните сплитки:
 • - основни,
 • - производни,
 • - комбинирани,
 • - сложни,
 • - жакардови.
Какво е сплитка?
Сплитки в текстила


Текстилни материали (тъкани, платове)

Тъканите са площни текстилни материали — платове, образувани от взаимното прекръстосване на две системи нишки, разположени под прав ъгьл една спрямо друга (виж по-горе). Нишките, разположени по дължината на тъканта, се наричат основни, а тези, които лежат напречно на тях — вътъчни.

Строеж на тъканите

Строежът на тъканите се характеризира с:

 • - линейната плътност (дебелината) на нишките,
 • - гъстината на тъканта,
 • - вид на сплитката и т. н. 

 

Линейна плътност

Линейната плътност на нишката оказва влияние върху дебелината и масата на плата. Тя определя възможната основна и вътъчна гъстина. 

 

Гъстота на тъканта

Гъстотата (плътността) се изразява с броя на нишките на единица дължина (1 dm). Различават се:

 • - гъстота на основните нишки (Ро) и
 • - гъстина на вътъчните нишки (Рв).


Характеристики на сплитките

 

Образуване на сплитка

Сплитката е начин на взаимно прекръстосване и разположение на основните и вътъчните нишки в тъканта. Тя определя до голяма степен физико-механичните свойства на тъканите. Покритието или преплитащата точка е мястото на кръстосване на основната с вътъчната нишка. Когато основната нишка е разположе-на над вътъчната, то се нарича основно, а в обратния случай — вътъчно.

Патрон на сплитката

Графичното изображение на сплитката върху разграфена мрежна хартия се нарича патрон. Вертикалните междулинии изобразяват основните нишки, а хоризонталните — вътъчните. Прието е основното покритие да се очертава върху мрежната хартия със запълнено, а вътъчното — с незапълнено квадратче.

Повторна сплитка

При наблюдение на тъканта се забелязва, че след определени основни и вътъчни нишки начинът на прекръстосване по широчина и дължина се повтаря. Най-малкият брой на основните и вътъчните нишки, чийто начин на прекръстосване се повтаря, се нарича повторна сплитката (R). При всяка сплитка се различават:

 • - повтор на основата (Rо) и
 • - повтор на вътъка (Rв).


Равнолична сплитка

Когато повторът на една сплитка се състои от равен брой основни и вътъчни покрития, сплитката е равнолична. Тъканите, изработени в равнолични сплитки, имат еднакъв вид (ефект) от лицевата и опаковата страна.

 • - Ако в повтора преобладават основните покрития, сплитката е с основен ефект,
 • - Ако в повтора преобладават вътъчните покрития, сплитката е с вътъчен ефект.


Първични (основни) сплитки.


Първичните или (основни сплитки се характеризират с това, че всяка основна и всяка вътъчна нишка в границите на повтора се прекръстосва само с една нишка от другата система. Затова основният и вътъчният повтор при тях винаги са равни (Rо = Rв). Известни са три разновидности на първичните сплитки:

 • - лито,
 • - рипс,
 • - панама,
 • - кепър,
 • - атлаз. 

От тях чрез различни комбинации се получават всички останали сплитки.

Сплитка лито (Л)

Това е най-простата, най-старата и най-разп-ространената сплитка в тъкачеството. Има повтор Rо = Rв = 2. Използува се за получаване на едноцветни, раирани и карирани памучни, ленени, копринени и вълнени тъкани.

 

Сплитка панама (П)

Сплитка "панама" (от повърхността на панамената сламена шапка в Южна Америка) е с фина, мека, зърнеста повърхност, като се използва при суворини от животинска вълна. Тя произлиза от сплитка "лито", като дава тъкан с вид на мрежа. Сплитка панама се съставя чрез усилване на покритията в двете посоки едновременно. Намира приложение в изработването на рокли и костюми.

Сплитка кепър (К)

Има тази особеност, че по лицевата и опаковата страна на тъканта се образуват диагонали от основни и вътъчни покрития. Повторът й е Rо = Rв > 3. Тъканите, изработени в сплитка кепър, са по-малко здрави от тези със сплитка лито. Но те са по-меки (при равни други условия).

Сплитка атлаз (А)

Това е най-сложната основна сплитка. Има повтор Rо =Rе > 5. Тъканите, изработени в тази сплитка, са гладки и лъскави от лицевата страна. Атлазена сплитка с вътъчен ефект се нарича сатен.

 

Няма коментари:

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Архив на блога

Посетители

Последователи - Абонати:

Translate / Перевод